Χρόνια Πολλά

Χρόνια πολλά

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,
και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.
Άγγελοι, μετά ποιμένων δοξολογούσι.
Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι.
Δι” ημάς γαρ εγεννήθη, παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Ο Χριστός μαζί μας…

Ψάλλει ο καθ. Βυζ. μουσικής Καβαρνός Παναγιώτης